Saabs resultat och sammanfattning januari-december 2011

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab presenterar resultatet för helåret 2011.

Resultat januari-december 2011

• Orderingången uppgick till MSEK 18 907 (26 278) och orderstocken vid årets utgång uppgick till MSEK 37 172 (41 459)

• Försäljningsintäkterna uppgick till MSEK 23 498 (24 434), en minskning på 4 procent justerat för valutaeffekter och förvärv

• Bruttoresultatet uppgick till MSEK 6 707 (5 591), motsvarande en bruttomarginal på 28,5 procent (22,9)

• Rörelseresultatet uppgick till MSEK 2 941 (975), motsvarande en rörelsemarginal på 12,5 procent (4,0). Realisationsvinster ingår med MSEK 1 169 (14) jämfört med strukturkostnader om MSEK 616 för 2010

• Årets resultat uppgick till MSEK 2 217 (454) och resultat per aktie efter utspädning till SEK 20,38 (3,97)

• Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 2 477 (4 349)

• Föreslagen utdelning för 2011 SEK 4,50 per aktie (3,50)

Prognosen för 2012:

Under 2012 bedömer vi att försäljningsintäkterna ökar något jämfört med 2011.

Vi förväntar oss att rörelsemarginalen 2012, exklusive väsentliga reavinster, är i linje med rörelsemarginalen 2011, exklusive väsentliga reavinster, på 7,5 procent.

Finansiell översikt

MSEK jan jan förändring, okt okt-dec 2010
-dec -dec % -dec 2011
2011 2010
Orderingång  18 26 278  -28 5 114 11 900
907
Orderstock  37 41 459 -10 -2 239** 4 008**
172
Försäljningsintäkter  23 24 434 -4 7 347 8 053
498
Bruttoresultat  6 707 5 591 20 2 256 1 640
Bruttomarginal, % 28,5 22,9   30,7 20,4
Rörelseresultat (EBIT) 2 941 975 202 659 251
Rörelsemarginal, % 12,5 4,0   9,0 3,1
Periodens resultat 2 217 454 388 419 20
Resultat per aktie före 21,19 4,12   3,92 0,09
utspädning, SEK
Resultat per aktie efter 20,38 3,97   3,78 0,08
utspädning, SEK
Räntabilitet på eget 18,1 4,1  
kapital *, %
Operativt kassaflöde*** 2 477 4 349 -43 217 2 200
Operativt kassaflöde per 22,69 39,84   1,98 20,16
aktie efter utspädning,
SEK
* Räntabilitet på eget    
kapital beräknas på en
rullande 12
-månadersperiod
** Avser kvartalets          
förändring
 *** Det operativa          
kassaflödet inkluderar
kassaflöde från den
löpande verksamheten om
MSEK 2 392 (4 487)
och kassaflöde från
investeringsverksamheten
exklusive förändring av
kortfristiga placeringar
och andra
räntebärande finansiella
tillgångar om MSEK 85 (
-138).

VD:s kommentar, Håkan Buskhe

"2011 var ett viktigt år för oss och vi säkrade flera viktiga beställningar, däribland vidareutveckling och underhåll av Gripen för FMV och av spaningsradarsystemet Giraffe till amerikanska utrikesdepartementet. I det nuvarande tuffa ekonomiska klimatet i västvärlden är våra kostnadseffektiva och högteknologiska produkter och lösningar en tydlig konkurrensfördel. Jag är också stolt över det tydliga erkännande Gripen fick när den schweiziska regeringen valde flygplanet för förhandlingar som ett framtida stridsflygplan.

Vi såg en effekt av det dämpade marknadsläget främst under andra halvåret, med lägre orderingång som följd av fortsatta förseningar i kundernas beslutsprocesser.

Försäljningen minskade något, men vi har under året kontinuerligt vidtagit åtgärder i linje med våra strategiska mål för att skapa en starkare plattform för tillväxt. Vi har ökat vår lokala närvaro på utvalda marknader, etablerat flera lokala partnerskap och gjort förvärv för att utöka vår marknadsnärvaro. Allt som allt så strömlinjeformade vi företagsportföljen, förvärvade bolag inom tillväxtområden och avyttrade flera icke-kärnverksamheter under 2011. Totalt avslutades fler än 10 transaktioner.

Underliggande lönsamhet och effektiv verksamhet är en förutsättning för att vi ska kunna växa. Vi ökade vår underliggande lönsamhet under 2011 med väl genomförda projekt som en av de viktigaste drivkrafterna.

Under 2012 uppskattar vi att försäljningen ökar något jämfört med 2011. Vi har en solid balansräkning och avslutade året med en stark nettokassa. För att stå starka under nuvarande marknadsförhållanden samt att kunna hantera eventuella större affärsmöjligheter är vårt mål att ha fortsatt nettokassa under en överskådlig framtid," säger Saabs VD och koncernchef Håkan Buskhe.

Press- och analytikerträff

Media och finansiella analytiker inbjuds till en press- och analytikerträff där VD Håkan Buskhe och CFO Lars Granlöf presenterar Saabs resultat för helåret 2011.

Fredag 10 februari, klockan 10.00
World Trade Center konferensanläggning, konferensrum Atlanta
Entré via Klarabergsviadukten 70 eller Kungsbron 1

Anmäl ditt deltagande till:

E-post: karin.frisk@saabgroup.com 
Tel: +46 8 463 02 30

Direktsänd webbsändning

Om du inte har möjlighet att delta vid mötet kan du besöka http://www.saabgroup.com/en/InvestorRelations. Där finns en direktsänd webbsändning tillgänglig tillsammans med presentationsmaterialet. Alla som följer press- och analytikerträffen kan skicka frågor direkt till presentatörerna. Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig på Saabs webbplats efteråt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018
Saab Investor Relations, Ann-Sofi Jönsson, +46 (0)734 187214
www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari kl. 07.30.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.


 


 

Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=1587662

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

PDF