Q2 Delårsrapport, januari - juni 2012

Den 19 juli offentliggjordes Saabs resultat för första halvåret 2012.

> Rapport (pdf)

Finansiell översikt

 MSEK  Jan-Jun 2012  Jan-Jun 2011

Förändr 

 Apr-Jun 2012  Apr-Jun 2011  Jan-dec 2011
Orderingång  11,644   10,646  9   7,644    5,431   18,907
Orderstock   37,069   40,657  -9  1,412***     -300***   37,172
Försäljningsintäkter   11,805   11,313  4    6,232  5,861   23,498
Bruttoresultat   3,566   3,040   17   1,992   1,613   6,707
Bruttomarginal, %   30.2   26.9    32.0  27.5  28.5
Rörelseresultat (EBIT)  1,124   1,065  6   726  697  2,941
Rörelsemarginal, %  9.5  9.4    11.6  11.9  12.5
Periodens resultat  803   695  16  538  418  2,217
Resultat per aktie före utspädning, SEK  7.88  6.72     5.23   4.06     21.19
Resultat per aktie efter utspädning, SEK   7.61  6.45     5.06   3.89   20.38
Räntabilitet på eget kapital, %*  18.4  7.9        18.1
Operativt kassaflöde **   196    2,334  -92     244  1,775   2,477
Operativt kassaflöde per aktie efter utspädning,
SEK
1.80   21.38    2.24 16.26     22.69

* Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12 -månadersperiod
** Det operativa kassaflödet inkluderar kassaflöde från den löpande verksamheten om MSEK 107 (2 252)och kassaflöde från investeringsverksamheten exklusive förändring av kortfristiga placeringar och andra räntebärande finansiella tillgångar om MSEK 89 (82)
 *** Avser kvartalets förändring

> Pressmeddelande

> Läs mer om rapporten och se webcast från presskonferensen (på engelska)